Autóbérlés pestmegyében

                                               

                                                         Általános Szerződési Feltételek 

 

Amely létrejött a Hargitai Full Service Bt. Telephely: Budapest, 1194 Méta utca 31. MétaCenter  mint Bérbeadó - valamint a bérleti szerződés szerinti bérlő, - továbbiakban Bérlő / Megrendelő – között , az alábbi feltételekkel.

A bérleti idő tartama alatt a Bérlő köteles a gépkocsit saját költségén karbantartani.

 • · A Kötelező és biztosítást a bérleti díj tartalmazza.
 • · A Bérlő a bérleményt harmadik személynek nem adhatja bérbe.
 • · A gépkocsit kifejezetten tilos(teljes kaució vesztéssel jár):
 • · másnak bérbe, illetve kölcsön adni,
 • · üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési

          hatóság engedélye nélkül használni,

 • · autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
 • · másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás

         céljára adta bérbe,

 • · hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén

         használni,

 • · alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni,
 • · a Bérbeadó engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 • · Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás, átvizsgálás és műszaki mentés

a Bérlőt terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes

hozzájárulásával végeztethet javítást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam

lejártakor számla ellenében megtéríti,abban az esetben, ha az rendeltetésszerű használat mellett keletkezett.

 • · A Bérlő meghibásodás esetén a Bérbeadót azonnal értesíteni köteles. Amennyiben a

rendeltetésszerű használat mellett keletkezett meghibásodásból fakadóan a gépkocsi

nincs a Bérlő számára használható állapotban, úgy arra az időszakra Bérleti díjat fizetni

nem köteles.· Bérbeadó a bérleményt tiszta állapotban adja át, ezáltal Bérlő köteles ugyanilyen állapotban visszaszolgáltatni,dohányozni a bérelt autóban TILOS ellenkező esetekben 2.500,- Ft takarítási díjat számolunk fel.

 

 • · A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett

tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel

Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően

érik.· A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati

díj stb.) a bérlőt terhelik.· Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa

bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem

hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti,

hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a

bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni.

Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett véle

megfelelően megalapozzák. A késedelmes visszaszolgáltatás esetén a

visszaszolgáltatás napjáig a késedelem idejére a Bérbeadót minden késedelemben

megkezdett nap után megilleti a Bérleti díj, valamint a Bérbeadó ebből fakadó egyéb

kárát és elmaradt hasznait a Bérlő megfizetni köteles.

 • · Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel

rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy

felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem

fenyegeti.· Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és

büntetőeljárás alatt nem áll.

 • · A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál

amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.

Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen

szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A

bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után

a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a

szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a

szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni.

Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől

visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem

rendezi.· A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért (gyorshajtás,

szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és

tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak

kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal

kapcsolatosan.

 • · Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és

kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

 • · Defektből adódó bárminemű meghibásodás(pl.: felni,gumi,stb. sérülés) költsége a

Bérlőt terheli, biztosítás ezen hibákat nem fedezi.

 • · Amennyiben a bérleményt a Bérlő általi használat közben olyan károsodás érné, ami

jelentősebb értékcsökkenést vonna maga után, azt a Bérlő köteles a Bérbeadónak

megtéríteni.

 • · A szerződés aláírásakor a Bérbeadó a Bérlőnek átadta az autó kulcsait, forgalmi

engedélyét és egyéb dokumentumait.

 • · A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja.
 • · Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó

rendelkezései az irányadók.

 • · A Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása, közös értelmezése után, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

            

Autóbérlés

+36 70 944 8254

Érdeklődés, bővebb információ

info@berelj-autot-olcson.hu
Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk